വിൽപ്പന
ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്
ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്
ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്
ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്
ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്
ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്

ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്

ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്

ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്

$9.99 - $12.99

സ്റ്റോക്കുണ്ട്

$9.99 - $12.99

വിഭാഗം: ടാഗുകൾ: , , ,
63 അവസാനത്തെ ഉത്തരവുകൾ 30 ദിവസങ്ങളിൽ.
കോഡ് നൽകുക:വേനൽക്കാലം സംരക്ഷിക്കാൻ 4%.
2024-03-31-ന് മുമ്പ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ
ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവ്: $24.99
3 എണ്ണം മാത്രം ബാക്കി, വേഗം വരൂ.
black-all-in-1-side
inch-cm-black
inch-cm-white
white-all-in-1-side
ക്ലിയർ

വിവരണം

EASILY MEASURE ANY CIRCUMFERENCE
ARMS, CHEST, THIGH, WAIST AND MORE
PERFECT TO MONITOR HOME FITNESS GOALS

ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്

body measuring tape is perfect for anyone who wants to track their progress, whether you’re trying to lose weight or just want to see how your body is changing. It’s easy to use and portable, so you can take it with you wherever you go. Plus, the ergonomic design makes it comfortable to use.

ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്

ഫീച്ചറുകൾ:

BODY MEASURE TAPE: Measures any body part: arm, thigh, calf, chest, waist, hips, and more, Measures up to 60 inches in length (150cm)

APPLICATION: The measuring tape is great for Tailoring, Sewing, Handcraft, Body Measurements and more.

TRACK YOUR PROGRESS TO YOUR FITNESS GOALS: Track your body measurements and progress as your muscles grow and your unwanted fat goes away This body measuring tape will measure any body part.

ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്

PUSH BUTTON RETRACTION and PIN LOCK FEATURE: to get the most accurate and snug readings the pin locks into place and you can retract tape to get the best measurements. Push-button retraction and locking feature ensure appropriate measurement and superior accuracy.

ERGONOMIC and PORTABLE DESIGN: Mini portable and stylish design help you use with ease for measurement. And it’s easy to store anywhere: Dresser, desktop, drawer, Gym.

EASY TO READ and DUAL SIDE: This waist measure tape has large, clear markings on both inches and cm on both sides.

ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ:

നിറം: white/black
Soft tape size: 15*1500mm
Housing size: 80* 50*20mm
Measuring units: double sides, inch-cm/inch-cm, inch/cm

ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്

പാക്കേജിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

1 * ബോഡി മെഷർ ടേപ്പ്

Body Measure Tape നുള്ള 85 അവലോകനങ്ങൾ

 1. Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  എ********* എസ്******
  നവംബർ 3, 2021
  Product meets quality, fast delivery in two weeks. Measured in inches and centimeters.
  സഹായകരമാണോ? 1 0
  Body Measure Tape photo review
  ഇ****
  നവംബർ 9, 2021
  Very comfortable centimeter
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  3****
  നവംബർ 11, 2021
  I looked inattentively at the outside of the inch. Centimeter inside. But it was stated. I will order with see. Outside. And so the thing is very comf...കൂടുതൽ
  I looked inattentively at the outside of the inch. Centimeter inside. But it was stated. I will order with see. Outside. And so the thing is very comfortable, I like it. You can adjust to clip with your finger the desired measure while)))
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +4
  എം****
  നവംബർ 11, 2021
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  എസ്****
  നവംബർ 17, 2021
  Three and a half weeks delivery to m. o. The thing is cool, it measures quite accurately to use quite convenient, especially when you measure one and ...കൂടുതൽ
  Three and a half weeks delivery to m. o. The thing is cool, it measures quite accurately to use quite convenient, especially when you measure one and yourself. A little confused that the scale in cm inside the grip, but you get used to it. He fell asleep on the scale in inches and looked back. I'm happy with the purchase, the seller will check.
  സഹായകരമാണോ? 2 0
  Body Measure Tape photo review
  ഓ****
  നവംബർ 19, 2021
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  എം****
  നവംബർ 30, 2021
  It came very, very quickly, quality, cool. Sorry centimeter scale inside, small inconvenience in fast operation
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എസ്****
  ഡിസംബർ 2, 2021
  Like in the photo
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എ****
  ഡിസംബർ 2, 2021
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എ****
  ഡിസംബർ 2, 2021
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  ഇ****
  ഡിസംബർ 3, 2021
  Excellent thing, it's been a month. Works on the Princes of iron roulette, though long, total, 60 cm. In general, it works, there are no problems.
  സഹായകരമാണോ? 0 1
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  എം****
  ഡിസംബർ 5, 2021
  The right of measurements of the body is set length of 150 cm
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ഞാൻ****
  ഡിസംബർ 6, 2021
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +4
  എസ്****
  ഡിസംബർ 8, 2021
  i recommend with so vest the shipping i recive it before the time
  സഹായകരമാണോ? 2 0
  Body Measure Tape photo review
  m****
  ഡിസംബർ 11, 2021
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +3
  എസ്****
  ഡിസംബർ 12, 2021
  Convenient Device, well lies in the hand. Soft tape, good return mechanism. The parcel came with other orders. The whole thing. Sent the order immedia...കൂടുതൽ
  Convenient Device, well lies in the hand. Soft tape, good return mechanism. The parcel came with other orders. The whole thing. Sent the order immediately after its registration, without delays. I like both the goods and the price. I recommend the purchase.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  ടി****
  ഡിസംബർ 12, 2021
  It came in a month in Peter. I order the second one, but the new seller. The first liked, very convenient, quality. This one is cheaper, but came with...കൂടുതൽ
  It came in a month in Peter. I order the second one, but the new seller. The first liked, very convenient, quality. This one is cheaper, but came with a tape (production marriage). Sorry. I'll write to the seller. I'll cancel the result of communication.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  ജി****
  ഡിസംബർ 13, 2021
  We thought that it was defective, because everything began with 5 cm gave the child to play with the cat, while they realized that everything was in o...കൂടുതൽ
  We thought that it was defective, because everything began with 5 cm gave the child to play with the cat, while they realized that everything was in order, they considered the photo of the seller, was again we will not order, the usual flexible cm performs the same functions
  സഹായകരമാണോ? 0 2
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  വി****
  ഡിസംബർ 15, 2021
  Arrived by mail of Russia, everything corresponds to the description on the seller's website, we take it Tuesday, very convenient, I recommend. Thanks...കൂടുതൽ
  Arrived by mail of Russia, everything corresponds to the description on the seller's website, we take it Tuesday, very convenient, I recommend.
  Thanks to the store.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  p****
  ഡിസംബർ 16, 2021
  Everything is in full accordance with the description. Thank you very much to the seller.
  സഹായകരമാണോ? 1 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  ബി****
  ഡിസംബർ 16, 2021
  Compliant with the order received very quickly I am very satisfied
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എഫ്****
  ഡിസംബർ 19, 2021
  Thank you for the goods all very quickly realized
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  എസ്****
  ഡിസംബർ 22, 2021
  Delivery is fast, in general parcel. Great tape.
  സഹായകരമാണോ? 1 0
  Body Measure Tape photo review
  b****
  ഡിസംബർ 22, 2021
  Plastic fine but multimeter OK
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എ****
  ഡിസംബർ 22, 2021
  Super, recommend
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  വി****
  ഡിസംബർ 23, 2021
  Thank you rodavtsu, I recommend
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ആർ****
  ഡിസംബർ 25, 2021
  All as in the description. Thank you.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എ********* എസ്******
  ഡിസംബർ 26, 2021
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  y****
  ഡിസംബർ 28, 2021
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  v****
  ജനുവരി 2, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  എസ്****
  ജനുവരി 6, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  എസ്****
  ജനുവരി 10, 2022
  The order came quickly-combined with another. The plastic casting is slightly rough. The meter itself on two sides. I noticed that on one side for men...കൂടുതൽ
  The order came quickly-combined with another. The plastic casting is slightly rough. The meter itself on two sides. I noticed that on one side for men, on the other for women (the truth did not understand the difference)))). Minus I think that on two sides begins with 5 cm, it was possible to do on one side with 0. It would be more convenient for use not to measure the circles. And so-for its price a worthy copy
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  N****
  ജനുവരി 13, 2022
  It came quickly, the packing is good, I recommend the seller. Fixed about by inch, reset the red button in the middle, scale two on both sides, inches...കൂടുതൽ
  It came quickly, the packing is good, I recommend the seller. Fixed about by inch, reset the red button in the middle, scale two on both sides, inches and centimeters, long 60 inches-152 cm.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  N****
  ജനുവരി 18, 2022
  Convenient thing for measuring volumes. Ruler in both inches and centimeters.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എസ്****
  ജനുവരി 20, 2022
  It is very convenient to measure
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  വി****
  ജനുവരി 20, 2022
  The main nuance, centimeters inside!
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +3
  ഓ****
  ജനുവരി 21, 2022
  Delivery 29 days. Fully corresponds to the description.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  N****
  ജനുവരി 23, 2022
  Same as in the photo. It's practical and arrived fast
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  എസ്****
  ജനുവരി 24, 2022
  Excellent!
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  ജി****
  ജനുവരി 24, 2022
  Product suits opisowi⭐⭐⭐⭐Delivered within recommend seller thanks
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  ഞാൻ****
  ജനുവരി 27, 2022
  замовлення прийшло швидко ,запаковано добре , функціонування товару відповідає призначенню
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  6****
  ജനുവരി 28, 2022
  Очень удобная штука. Я довольна покупкой.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ജെ****
  ജനുവരി 31, 2022
  It works nicely and I hope it stays like that. Can recommend the product and the seller.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  എസ്****
  ജനുവരി 31, 2022
  A little hard to measure with him in inches that are כתובים in the interior
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  കെ****
  ഫെബ്രുവരി 2, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എ****
  ഫെബ്രുവരി 3, 2022
  Accurate, convenient.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എ********* എസ്******
  ഫെബ്രുവരി 3, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ടി****
  ഫെബ്രുവരി 3, 2022
  Convenient thing.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ടി****
  ഫെബ്രുവരി 4, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  0****
  ഫെബ്രുവരി 4, 2022
  качественный. Удобный. Советую магазин!
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  കെ****
  ഫെബ്രുവരി 6, 2022
  exactly as expected. thanks!
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ഓ****
  ഫെബ്രുവരി 7, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  4****
  ഫെബ്രുവരി 7, 2022
  It's wonderful. Thank you!!!
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  v****
  ഫെബ്രുവരി 8, 2022
  Thanks for your work!!!!! A good thing, the farm is useful!!!!!❤& Middot;
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  എം****
  ഫെബ്രുവരി 10, 2022
  Exelent gift for my mom
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ഓ****
  ഫെബ്രുവരി 10, 2022
  Convenient ruler for measuring circles, also self-tightening
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  ആർ****
  ഫെബ്രുവരി 10, 2022
  Заказ пришел быстро, в сборной посылке. Лента удобная, особенно когда надо померять себя. Спасибо продавцу!
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ഓ****
  ഫെബ്രുവരി 10, 2022
  A wonderful centimeter, it is convenient to measure the circumference
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  എം****
  ഫെബ്രുവരി 10, 2022
  Excellent Roulette meter, everything works
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എസ്****
  ഫെബ്രുവരി 12, 2022
  The product is looking good and it's working good. I am satisfied.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  Y****
  ഫെബ്രുവരി 16, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ഞാൻ****
  ഫെബ്രുവരി 17, 2022
  Everything is fine. Fast shipping. Thank you
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ഓ****
  ഫെബ്രുവരി 17, 2022
  Excellent tape, automatic fixation, centimeters and Inci on two sides of the tape, delivery month. Recommend. Thank you seller.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എം****
  ഫെബ്രുവരി 17, 2022
  Wonderful in use very easy
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  എ********* എസ്******
  ഫെബ്രുവരി 18, 2022
  It's like the description.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ആർ****
  ഫെബ്രുവരി 19, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  5****
  ഫെബ്രുവരി 21, 2022
  Roulette for 154 cm. Centimeters are indicated on one and the other side. Everything is normal, everything is whole. 15 days there was a parcel.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  ഞാൻ****
  ഫെബ്രുവരി 22, 2022
  Good product, it pay attention with the measures thumb or cm inside or outside, I tinkered it to have the cm outside. Fast delivery I recommend
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എം****
  ഫെബ്രുവരി 25, 2022
  Class roulette, good vimiruya, I'm pre-war
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  പി****
  ഫെബ്രുവരി 27, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  കെ****
  ഫെബ്രുവരി 27, 2022
  Отличная штука. Удобная. Быстрая доставка.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  എം****
  മാർച്ച്‌ 1, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  എ********* എസ്******
  മാർച്ച്‌ 7, 2022
  It's fine. Everything works. Thank you.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  m****
  മാർച്ച്‌ 10, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  കെ****
  മാർച്ച്‌ 11, 2022
  നന്ദി
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  s****
  മാർച്ച്‌ 11, 2022
  branded super thanks good job
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +2
  എം****
  മാർച്ച്‌ 14, 2022
  Good piece of useful item. Makes life a lot easier if you are body weight conscious.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ഇ****
  മാർച്ച്‌ 17, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  j****
  മാർച്ച്‌ 17, 2022
  Very good product. I didn't have much expectation but it's very useful to me for measurements it's more accurate and easy to use. Congratulations to t...കൂടുതൽ
  Very good product. I didn't have much expectation but it's very useful to me for measurements it's more accurate and easy to use. Congratulations to the seller Thank You lego in perfect condition
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  f****
  മാർച്ച്‌ 24, 2022
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  എ********* എസ്******
  മാർച്ച്‌ 24, 2022
  Kamensk Ural... 24.03.2022 year. got... Thanks .. 1 to 150 cm
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  സി****
  മാർച്ച്‌ 25, 2022
  Very very fast!!!!!!
  Thank you very much.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  N****
  മാർച്ച്‌ 25, 2022
  The order went long, but came whole.
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  Body Measure Tape photo review
  +1
  ബി****
  മാർച്ച്‌ 26, 2022
  Great value and sturdy 5 stars
  സഹായകരമാണോ? 0 0
  Body Measure Tape photo review
  ടി****
  ഏപ്രിൽ 5, 2022
  നല്ല ഉൽപ്പന്നം
  സഹായകരമാണോ? 0 0

ഒരു അവലോകനം ചേർക്കുക

?$39.99-ന് മുകളിലുള്ള ഓർഡറുകൾക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സൗജന്യ ഷിപ്പിംഗ് ✈

ഇപ്പോൾ "കാർട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക! പരിമിതമായ അളവ് - വേഗത്തിൽ വിറ്റുതീരും!

കുറിപ്പ്: ദയവായി അനുവദിക്കൂ 2-3 ആഴ്ച ലേക്ക് ഡെലിവറിക്കായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കാനഡ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, കൂടാതെ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളും.

ദയവായി അനുവദിക്കൂ 2-5 ആഴ്ച ബാക്കിയുള്ളവയിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനായി ലോകം.

സുരക്ഷിതമായ ചെക്കൗട്ട് ഉറപ്പ്